Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /data/websites/verderic.nl/htdocs/library/Zend/Loader/PluginLoader.php on line 131
VerderIC Interim management en administratieve bedrijfsdiensten

Interim management en administratieve bedrijfsdiensten

Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden VerderIC

======================================================================

 

Artikel 1 - Toepasselijkheid

1.1.        Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes, overeenkomsten en werkzaamheden van VerderIC en zijn van toepassing op alle overige handelingen en rechtshandelingen tussen VerderIC en opdrachtgever, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot of niet in verband staan met een overeenkomst.

1.2.        Indien een artikel uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dat de toepasselijkheid van de overige artikelen van deze algemene voorwaarden onverlet. In plaats van de nietige of vernietigde bepaling zal een bepaling gelden die de bedoeling van de nietige of vernietigde bepaling zo dicht mogelijk benadert, maar die niet aan nietigheid of vernietigbaarheid onderhevig is.

Artikel 2 – Overeenkomsten en offertes

2.1.      Alle aanbiedingen, prijslijsten en offertes zijn vrijblijvend en gelden slechts als uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht door opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.

 

2.2.      Een overeenkomst komt tot stand indien VerderIC een opdracht van opdrachtgever schriftelijk aanvaardt of indien door VerderIC een uitvoering aan een opdracht wordt gegeven.

 

Artikel 3 – Verplichtingen opdrachtgever

3.1.      Opdrachtgever dient te zorgen voor een werkplek voor VerderIC, althans de door haar ingeschakelde derden.

 

3.2.        Opdrachtgever zorgt ervoor dat de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd tijdens de normale werkuren.

3.3.        Opdrachtgever zorgt ervoor dat VerderIC over alle gegevens beschikt die zij nodig heeft om haar opdracht adequaat te kunnen uitvoeren.

 

Artikel 4 – Verplichting VerderIC

4.1.      VerderIC zal zich inspannen om de haar opgedragen opdracht naar beste kunnen uit te voeren. Op VerderIC rust uitdrukkelijk een inspanningsverplichting en geen resultaatverbintenis.

 

4.2.      VerderIC zal niet als exclusief opdrachtnemer van opdrachtgever optreden. Opdrachtgever is bevoegd andere opdrachtnemers in te schakelen, zoals het VerderIC is toegestaan andere opdrachten aan te nemen.

 

4.3.        VerderIC zal een beroepsaansprakelijkheidsverzekering in stand houden en verklaart bij te zijn met de betaling van de verzekeringspenningen.

4.4.        VerderIC heeft te allen tijde het recht (deel)werkzaamheden door derden te laten uitvoeren.

Artikel 5 – Voortgang, uitvoering overeenkomst

5.1.      VerderIC kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de overeengekomen opdrachten beginnen dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in haar bezit zijn en zij de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven uitvoeringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.

5.2.      Wanneer de werkzaamheden buiten de schuld van VerderIC niet normaal of niet zonder onderbreking kunnen geschieden, is VerderIC gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.

 

5.3.      Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze onuitvoerbaar is, hetzij door onvoorziene omstandigheden, hetzij door overmacht, zal VerderIC met opdrachtgever in overleg treden over wijziging van de overeenkomst zodanig dat de uitvoering van de overeenkomst wel mogelijk zal zijn.

 

Artikel 6 – Overmacht

6.1.      Indien VerderIC door een niet toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

6.2.      Indien de overmachttoestand blijvend is of drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden voor dat gedeelte van de overeenkomst dat niet is nagekomen, zonder dat opdrachtgever recht heeft op enige schadevergoeding en zonder dat de ongedaanmakingsverbintenissen behoeven te worden uitgevoerd.

6.3.      Onder overmacht van VerderIC wordt verstaan elke van de wil van VerderIC onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van het betreffende gedeelte van haar verplichtingen jegens opdrachtgever wordt verhinderd, vertraagd of waardoor de nakoming van deze verplichtingen de redelijkheid van VerderIC kan worden verlangd. Hieronder wordt onder meer begrepen: staking bij derden als bij eigen medewerkers van VerderIC, werkonderbrekingen, brand, uitsluiting, bedrijfsstoornissen en ziekte van de met de uitvoering van de opdracht betrokken personen.

Artikel 7 – Intellectuele eigendom

7.1.      VerderIC behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet.

7.2.      Alle door VerderIC verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, aanbiedingen, software etc., alsmede de rechten daarop blijven eigendom van VerderIC, ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging daarvan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van VerderIC worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

 

Artikel 8 – Prijzen en betaling

8.1.      Alle prijzen van VerderIC zijn uitgedrukt in euro’s en exclusief omzetbelasting. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, komen reis- en verblijfkosten in het kader van de diensten, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van enige prestatie, separaat in rekening.

 

8.2.      VerderIC is bevoegd prijsverhogingen eenmaal per jaar door te rekenen.

 

8.3.      Betaling dient te geschieden binnen de in de factuur aangewezen termijn en bij gebreke van een dergelijke termijn binnen 30 dagen na factuurdatum.

 

8.4.      Alle aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen zullen zonder compensatie, verrekening en/of recht van opschorting voldaan worden.

 

8.5.      De opdrachtgever die binnen de gestelde termijn nog niet of niet volledig heeft betaald zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist in verzuim en over het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd. Tevens is de opdrachtgever dan de kosten verbonden aan incasso van de niet betaalde factuur verschuldigd. Deze kosten worden bepaald op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,--. Indien VerderIC aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, dient opdrachtgever ook deze te vergoeden.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid en garantie

9.1.      VerderIC kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf naar branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het uitblijven van het resultaat waar de inspanningen van VerderIC eventueel op gericht waren. VerderIC is uitsluitend aansprakelijk indien haar handelen niet in overeenstemming is met het handelen dat een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot van VerderIC zou hebben verricht.

9.2.      In geval van aansprakelijkheid van VerderIC is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in een gegeven geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in een voorkomend geval niet zou uitkeren, maar er desondanks sprake is van aansprakelijkheid van VerderIC, is de aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de facturen die voor de werkzaamheden, waarin VerderIC toerekenbaar tekort is geschoten, in rekening zijn gebracht.

9.3.      In ieder geval is gevolgschade, zoals winstverlies, winstderving en schade in verdere bedrijfsprocessen, uitgesloten.

 

9.4.      Eventuele schadeaanspraken vervallen een jaar na voltooiing van de opdracht.

 

Artikel 10 – Ontbinding

10.1.    In geval van insolventie (surseance van betaling, faillissement, WSNP, stillegging of liquidatie) van het bedrijf van opdrachtgever, kunnen alle overeenkomsten met opdrachtgever door VerderIC met onmiddellijke ingang worden ontbonden. VerderIC is in dat geval gerechtigd de schade die het gevolg is van de ontbinding te vorderen.

10.2.    Indien opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst voldoet, is VerderIC gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en de schade die zij ten gevolge van het toerekenbaar tekortschieten van de zijde van opdrachtgever lijdt, te vorderen van opdrachtgever.

 

10.3.    Indien VerderIC tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit deze overeenkomst, dient opdrachtgever haar in gebreke te stellen en een termijn van nakoming van acht dagen te gunnen. Indien VerderIC alsdan haar tekortkoming niet heeft ongedaan gemaakt, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Deze bepaling is niet van kracht in geval van overmacht.

 

10.4.    De ongedaanmakingsverbintenissen van artikel 6:271 BW zijn uitgesloten.

 

Artikel 11 – Vrijwaring

Opdrachtgever vrijwaart VerderIC voor alle aanspraken die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan als gevolg van het gebruik door opdrachtgever van de diensten van VerderIC.

 

Artikel 12 – Toepasselijk recht en geschillen

12.1.    Alle met  VerderIC gesloten overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht, evenals eventuele niet contractuele verbintenissen die tussen opdrachtgever en VerderIC mochten komen te ontstaan.

 

12.2.    Eventuele geschillen tussen opdrachtgever en VerderIC zullen bij uitsluiting worden beslist door de rechtbank ’s-Gravenhage.